Cài đặt Zabbix

Cài đặt Zabbix

zabbix-3.0

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình zabbix - một công cụ để monitor.

Yêu cầu với máy chủ cài Zabbix server: Ubuntu 14.04

1. Cài đặt zabbix server

SSH vào máy chủ và thực hiện các lệnh sau:

apt-get update

apt-get install wget -y

https://raw.githubusercontent.com/hocchudong/ghichep-zabbix/master/Zabbix%20Scripts/install-zabbix3-0-server.sh

bash install-zabbix3-0-server.sh

Sau khi cài đặt trên server thành công, mở trình duyệt web tại địa chỉ http://$IP_Zabbix_server/zabbix, thực hiện cài đặt trên web :

setup-zabbixsetup-zabbixsetup-zabbixsetup-zabbixsetup-zabbixsetup-zabbixsetup-zabbixsetup-zabbix

User name và password đăng nhập mặc định :

user: Admin

password: zabbix

6 Bình luận - Viết bình luận

  1. This is a comment!

Your Comment