cai dat web

Cài đặt Apache + PHP+ MySQL+ PhpMyAdmin

Saturday, July 19, 2014

10:01 AM

Giảng viên: Lê Ngọc An

– Các em phải đặt địa chỉ IP tĩnh và kết nối CRT vào Server Linux. Lệnh kiểm tra ip: ip addr

– Máy cài phải ra ngoài Internet để khi cài sẽ tải một số gói về không sẽ bị lỗi

Bước 0: Mount DVD vào thư mục media và sửa file yum, gán alias

[root@centos01 ~]#  mount /dev/cdrom /media/

[root@centos01 ~]# vi /etc/yum.repos.d/CentOS-Sources.repo

[root@centos01 ~]# vi .bashrc

Chèn thêm đường dẫn: alias abc=’yum –disablerepo=\* –enablerepo=base-source’

Bước 1: Cài đặt Apache

[root@centos01 ~]# abc install httpd * -y

Bước 2: Khởi động Apache:

[root@centos01 ~]# systemctl start httpd

[root@centos01 ~]# systemctl enable httpd  (khởi động cùng hệ thống)

Tắt Firewall

[root@centos01 ~]# systemctl stop firewalld

[root@centos01 ~]# systemctl disable firewalld

Bước 3: Cài đặt PHP:

[root@centos01 ~]# abc install php * -y

Bước 4: khởi động lại Apache

[root@centos01 ~]# systemctl restart httpd

Bước 5: Cài đặt MYSQL Server

[root@centos01 ~]# abc install mariadb-server mariadb * -y

Bước 6: start mysql server lên

[root@centos01 ~]#systemctl start mariadb

Bước 7: đổi lại mật khẩu của tài khoản Root quản trị Mysql server

[root@centos01 ~]# /usr/bin/mysqladmin -u root password 123456a@

Bước 8: Cấu hình để MySQl Server khởi động mỗi khi khởi động lại Server

[root@centos01 ~]#systemctl enable mariadb

Bước 9: Cài đặt các gói bổ sung cho PHP-MYSQL:

[root@centos01 ~]# abc install php-mysql php-gd php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc -y * (php-imap gói này cài sau)

Bước 10: Sau khi cài xong, ta tiến hành khởi động lại Apache

[root@centos01 ~]# systemctl restart httpd

Bước 11: Cài đặt PhpMyAdmin

+ Download gói cài đặt phpmyadmin về và dùng WinSCP để Transfer vào thư muc: /var/www/html/.

-Giải nén gói cài đặt phpMyAdmin-3.5.1-all-languages.tar.gz

[root@BKNP-LPI-01 ~]# cd /var/www/html/

[root@BKNP-LPI-01 html]#tar -zxvf phpMyAdmin-3.5.1-all-languages.tar.gz

-Đổi tên thư mục sau khi giải nén

[root@BKNP-LPI-01 html]# mv phpMyAdmin-3.5.1-all-languages admin

– Di chuyển tới thư mục admin:

[root@BKNP-LPI-01 html]#cd admin

-Đổi tên tập tin config.sample.inc.php thành config.inc.php

[root@bkap-lpi-02 phpmyadmin]# mv config.sample.inc.php config.inc.php

-Tùy chỉnh lại file cấu hình như sau:

[root@bkap-lpi-02 phpmyadmin]# vi config.inc.php

-Tìm dòng $cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘cookie’; sửa thành $cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘http’;

Khởi động lại dịch vụ: systemctl restart httpd

+ Hoặc tải giói PHPMyAdmin trực tiếp từ Internet về

[root@centos01 ~]# cd /var/www/html

[root@centos01 html]#wget -c  http://nchc.dl.sourceforge.net/project/phpmyadmin/phpMyAdmin/3.4.8/phpMyAdmin-3.4.8-english.tar.gz

[root@centos01 html]# tar  xvfz  phpMyAdmin-3.5.1-english.tar.gz

[root@centos01 html]# mv phpMyAdmin-3.5.1-all-languages  phpmyadmin

[root@centos01 html]# cd phpmyadmin

[root@centos01 phpmyadmin]# cp config.sample.inc.php  config.inc.php

[root@centos01 phpmyadmin]# vi config.inc.php

Sau đó sửa: $cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘http‘; # mặc định nó là cookies

[root@centos01 phpmyadmin]# service httpd restart

Bước 12: vào httpd thêm tên file: index.php

[root@centos01 ~]#vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

-Gõ lệnh set nu và tìm đến dòng ở vị trí 164 và chèn thêm index.php

Bước 13: truy cập vào http://12.0.0.2/phpmyadmin/ để tạo Database tên là anln

Bước 14: add Database

Bước 15: Dùng WinsCP để copy Website vào: /var/www/html

Bước 16: Vào file Connec: /var/www/html/Connect => sửa mật khẩu và tên cơ sở dữ liệu: $ketnoi = mysql_connect(“localhost”,”root”,”123456a@”) và mysql_select_db(“anln”, $ketnoi ) Chú ý trên Hosting phải sửa cả tên Root tương ứng với tài khoản.

Bước 17: Sửa file functions: /var/www/html/Website/Gio_hang

require(‘/var/www/html/Connect/Connect.php’);

Bước 28: Kiểm tra

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *